BIP
Jesteś tutaj: Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie/Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie
true6004000truetrue0truetruefadetrue

Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie

Dom Pomocy Społ‚ecznej w Pelplinie powstał w 1974 r., na bazie był‚ego sanatorium, jako Dom dla osób przewlekle somatycznie chorych. Obecnie Dom posiada 150 miejsc, w tym 55 dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz 95 miejsc dla osób niepeł‚nosprawnych fizycznie.

Placówka mieś›ci się na skrzyżowaniu ulic Starogardzkiej oraz Szpitalnej. Budynek główny został‚ wybudowany ok. 1860r. z przeznaczeniem na szpital. Peł‚nił tą funkcję™ do 1951r. Następnie w latach 1951-1973 mieś›cił‚o się™ tu Państwowe Sanatorium Przeciwgruźlicze. W zwią…zku ze spadkiem zachorowań„ na gruźlice, od stycznia 1974r. budynek przeznaczono na Państwowy Dom Pomocy Społ‚ecznej dla Dorosł‚ych.

Pierwszym dyrektorem był‚ p. Stanisł‚aw Marciński, nastę™pnie p. Wojciech Tomczak, a od 2 listopada 1993r. obecny Dyrektor Rufin Wysocki.

Placówkę tworzy kompleks budynków usytuowanych w centrum miasta, blisko węzł‚a autostrady A-1 i przystanku komunikacji. Kompleks tworzą…: dwu kondygnacyjny budynek główny wyposażony w windę™, nowy jednopiętrowy pawilon, także posiadający windę™, parterowy budynek mieszkalny, kaplica oraz budynki techniczne. Placówkę™ otacza 1,2 ha terenu, zagospodarowanego ogrodem i stawem rybnym. Dom posiada zaplecze techniczne, umożliwiają…ce samodzielne funkcjonowanie tj. pralnię, kuchnię™, kaplicę, stołówki, uję™cie wodne, ogrzewanie gazowe. Wspomniany wyżej jednopię™trowy pawilon zaczę™to budować‡ wiosną… 1997r., a ukoń„czono w grudniu 1997r. Mieszkań„cy wprowadzili się™ w czerwcu 1998r.

Dom Pomocy jest jednostką organizacyjną… powiatu tczewskiego. Dział‚a w formie jednostki budżetowej o zasię™gu ponad gminnym. W latach 1993-2006 został‚ całkowicie zmodernizowany, osią…gają…c standardy unijne. Decyzją… Nr 25/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. Wojewody Pomorskiego, Powiat Tczewski otrzymał zezwolenie na prowadzenie Domu na czas nieokreś›lony.

 

The suggested dose by doctors fit people, and 5mg of older people and malnourished patients, along with buy xanax online people with liver failure. The substance is usually recommended to be taken buy soma online right before bedtime.
Współpraca
  • Gmina Pelplin
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie
  • Starostwo Powiatowe w Tczewie
Aktualności